gordan

رضایت نامه را گذاشت جلوی مادرش
چه امضا بکنی ، چه امضا نکنی ، من میرم
اما اگر امضا نکنی خیالم راحت نیست
شاید هم جنازه ام پیدا نشه
در دل مادر آشوبی به پا شد
رضایت نامه را امضا کرد
پسر از شدت شوق سر به سر مادرش میگذاشت
جنازه ام را که آوردند ، یه وقت خودت را گم نکنی
بیهوش نشوی هااا
چادرت را هم محکم بگیر
تو چه با غیرت نگران چادر مادرت بودی
وبرخی مردان شهرمن
چه راحت تر خودشان چادر از سر زنانشان برداشتن
من از گفتن شرمنده ام
شرم دارم.....