حارث بن مغیره می گوید به امام صادق (عَلیه السلام) عرض کردم: سرورم؛ جالب ترین سخن لقمان چه بوده است؟

پس حضرت فرمودند: در سخنان لقمان گفتارهای عجیب و جالب بسیار زیاد است؛ اما از همه جالب تر آن سخن است که به فرزندش گفت: فرزندم؛ به گونه ای از خشم خداوند بترس که اگر عبادت جنّ و انس را انجام دهی، باز هم ترس عذاب او را داشته باشی و آن گونه به رحمت خداوند امیدوار باش که اگر گناه جنّ و انس را انجام داده باشی، باز امیدوار باشی که پروردگارِ یگانه تو را مورد عفو قرار می دهد.