رهبرم

دریافت | با ذکر صلوات

پانوشت: سایه ات بر سرم مستدام رهبرم.