گردان

همیشه بخاطرت این کلمات بسیار شیرین و پر ارزش را بسپار " کسی که به پدر و مادرش احترام بگذارد ، یعنی طوری با آنها رفتار کند که رضایت آنها را جلب نماید ، همیشه پیش خداوند عزیز بوده و در زندگی خوشبخت خواهد بود."