جانم فدای امام هادی علیه السلام
امام نقی علیه السلام فرمودند:
مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجمّلات شهرت مى یابند ولى در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد.