حاج قاسم

حاج قاسم سلیمانـی :

در جنــگ 33 روزه صهیونیـست‌ها در اوج غرور تکنولوژیــک بودنــد،

و بــرای اولیـن بــار اعراب در ایــن جنــگ بـه اسرائیل کمک کردنــد امـا

سازمانی که مبتنی بر دیــن و ایدئولوژی حزب‌الله بــود پیــروز شد.