شهدا

" خمیده خمیده راه رفتند تا ما راست راست راه بریم...!! "