دریافت | با ذکر صلوات

پانوشت: او منتظر است تا که ما برگردیــــم...